CF-707

CF 와이퍼는 셀룰로이스의 높은 흡수성과 폴리에스터의 강한 내마모성을 가 져 견고하며 내화학성이 뛰어납니다. 고압 수류에 의해 정제된 섬유질로 형성 되어 매우 청정하며 특히 원단 표면의 독특한 패턴은 더 높은 흡수력을 제공 할 것입니다.

카테고리: , , , , .
샘플 주문
 • 주요 특성 및 특장점
  • 최고의 청정성을 위해 새로운 공법으로 원단 제조
  • 교합제 및 화학 첨가물이 사용되지 않음
  • 고압 수류로 정제된 섬유질로 원단 형성
  • 낮은 입자 발산
  • 가장 뛰어난 흡수력
 • 권장 적용 분야
  • Class 10에서 1,000까지 클린룸내 다양한 대상의 세정용
  • 크린룸내 액체 상태의 오염원 흡수제거용
  • 크린룸내 시설 장비 세정용
  • 실험 기자재 세정용
 • 주요 사용처
  • 삼성 반도체
  • 삼성 디스플레이
  • 서울반도체
 • 제품 사양
  CodeSizeCompositionPackaging
  CF-7075.5 X 9 inchCellulose/Polyester (46:54)100Wipers/Bag, 50Bags/Case
  CF-707F5.5 X 9 inch (half folded)Cellulose/Polyester (46:54)100Wipers/Bag, 50Bags/Case
  CF-9099 X 9 inchCellulose/Polyester (46:54)150Wipers/Bag, 20Bags/Case
  CF-92727 X 9 inchCellulose/Polyester (46:54)100Wipers/Bag, 10Bags/Case
 • 기술자료
  <table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC" style="font-size: 9pt; font-family: 굴림; color: rgb(102, 102, 102);"><tbody><tr bgcolor="#006666"><td height="30" colspan="2" align="center" bgcolor="#006666"><strong><font color="#FFFFFF">PROPERTY</font></strong></td><td width="16%" align="center"><font color="#FFFFFF"><strong>UNIT</strong></font></td><td width="18%" align="center"><font color="#FFFFFF"><strong>VALUE</strong></font></td><td width="18%" align="center"><font color="#FFFFFF"><strong>Test method</strong></font></td></tr><tr bgcolor="#F5F5F5"><td colspan="2" bgcolor="#DFEEE9"><div align="center"><font face="Verdana">Basis Weight</font></div></td><td align="center"><font face="Verdana">g/</font>㎡</td><td align="center"><font face="Verdana">56</font></td><td align="center">ASTM D1117 Sec 17</td></tr><tr align="center" bgcolor="#F5F5F5"><td colspan="2" rowspan="2" bgcolor="#DFEEE9"><font face="Verdana">Particles(Airborne)</font></td><td rowspan="2"><font face="Verdana">ea/20㎠(0.3㎛)</font></td><td><font face="Verdana">Max 10</font></td><td>SST-1(Before Stress)</td></tr><tr align="center" bgcolor="#F5F5F5"><td><font face="Verdana">Max 50</font></td><td>SST-2(After Stress)</td></tr><tr bgcolor="#F5F5F5"><td width="20%" rowspan="2" bgcolor="#DFEEE9"><div align="center"><font face="Verdana">Absorbency</font></div></td><td width="22%" bgcolor="#DFEEE9"><div align="center">Capacity</div></td><td align="center"><font face="Verdana">㎖/㎡</font></td><td align="center"><font face="Verdana">Max 50</font></td><td align="center">ASTM D6651-01</td></tr><tr bgcolor="#F5F5F5"><td bgcolor="#DFEEE9"><div align="center">Rate of absorption</div></td><td align="center"><font face="Verdana">㎖/g/Sec</font></td><td align="center"><font face="Verdana">437</font></td><td align="center">ASTM D6651-01</td></tr></tbody></table><p><br>※ Normal value corresponding to our current knowledge, for guidance only<br></p>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/mp1OAI5tMBk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
 • 제품 그래프

같은 분류 제품군